Repair Café

Iedere eerste woensdag van de maand van 14:00 - 16:00 uur in het Streekpunt Hoogkarspel

Het repair café is vanuit Drechterland Mondiaal. Deze organisatie ondersteunt hiermee op praktische wijze de duurzaamheid in de samenleving. WonenPlus en Het Streekpunt zien in deze activiteit bovendien een dienst aan senioren die niet (meer) zo goed met allerlei apparatuur om kunnen gaan en die de werking daarvan niet zo goed doorzien. Het komt bij sommige ouderen voor dat een niet goed in het apparaat geduwde stekker tot de conclusie leidt dat het apparaat wel kapot zal zijn. Laten we maar eerlijk zijn, dit geldt niet alleen voor ouderen. En niet iedereen heeft een technisch neefje die met een paar 'magische' handelingen het 'kapotte' apparaat weer tot leven wekt. Gelukkig beschikken we in Drechterland over voldoende technisch geschoolde vrijwilligers die gewoon blij worden van een paar technische probleempjes en die er ook blij van worden als ze een ander een beetje hebben geholpen.

Jonge Wereldwerkers

Voor jongeren uit Drechterland die actief vorm willen geven aan ontwikkelingssamenwerking, door tijdelijk een bijdrage te leveren aan een ontwikkelingsproject in een ontwikkelingsland, heeft Drechterland Mondiaal de mogelijkheid om een bijdrage in de reiskosten te verstrekken.

Onderstaand het reglement voor de toekenning van een bijdrage:

Het bestuur van de stichting Drechterland Mondiaal, hierna te noemen DM, besluit om aan jonge wereldwerkers, hierna te noemen jongere een bijdrage te verlenen voor

 1. werk in een project in een ontwikkelingsland
 2. bezoek aan een ontwikkelingsproject dat vanuit Nederland wordt begeleid

Onder de volgende voorwaarden

 • DM geeft een bijdrage in de reiskosten van de jongere tot een maximum van € 500,-Het bedrag wordt betaald na overlegging van een kopie van het reisticket.
 • DM kan jaarlijks in de vergadering waarin de begroting wordt behandeld, besluiten het onder 1 genoemde bedrag te wijzigen.
 • DM kan besluiten om in een jaar het voor jongeren in de begroting gereserveerde bedrag geheel of gedeeltelijk aan andere doelen te besteden.
 • Het project dient te worden uitgevoerd in een ontwikkelingsland.
 • De aard van het project is niet van belang, zolang het gaat om ontwikkelingssamenwerking.
 • Om voor een bijdrage onder A in aanmerking te komen dient de jongere tenminste 3 aaneengesloten maanden in hetzelfde project te werken.
 • Om voor een bijdrage onder B in aanmerking te komen dient de jongere voorafgaand aan het bezoek tenminste 2 jaar actief bij het project te zijn betrokken.
 • Gedurende de werkzaamheden houdt de jongere een weblog bij waardoor DM op de hoogte kan blijven.
 • Wanneer DM besluit om een voorlichtingsbijeenkomst te houden over jonge wereldwerkers, dient de jongere hieraan mee te werken door bijvoorbeeld een voordracht te houden.
 • De jongere maakt een kort verslag van zijn/haar werk. Dit verslag plaatst DM op haar website.
 • Een jongere is bij aanvang van het project of bij bezoek minimaal 18 en maximaal 29 jaar oud.
 • Een jongere moet afkomstig zijn uit of woonachtig zijn in de gemeente Drechterland. Wanneer meerdere jongeren tezamen een aanvraag indienen voor een bijdrage moet in ieder geval één van hen aan deze voorwaarde voldoen.
 • Indien de voorzitter en penningmeester van DM daartoe gezamenlijk aanleiding zien kunnen zij in bijzondere gevallen afwijken van de voorwaarden genoemd onder punt 6, 7, 11 of 12.

In 2016 heeft Jennifer Kindt uit Venhuizen een beroep op de regeling gedaan. Zij vertrok eind oktober naar Ghana voor een stage van zeven weken bij Trashy Bags, dat van afval onder meer tassen en portemonnees maakt. Op 2 maart 2017 vertelde Jennifer boeiend over haar ervaringen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van alle vrijwilligers van de stichting Drechterland Mondiaal.