Stichting

De stichting Drechterland Mondiaal is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stichting komen in aanmerking voor belastingaftrek.

Op deze pagina de doelstelling (missie) van onze stichting en een overzicht van de leden van het bestuur. Er wordt gewerkt met een jaarplan. Het plan voor het lopende kalenderjaar staat op deze pagina. Het verslag van alle activiteiten wordt na afloop van ieder kalenderjaar opgenomen in de rubriek jaarverslagen. Hetzelfde geldt voor het financiële verslag.

VOORGESCHIEDENIS

In de jaren negentig van de vorige eeuw besloot de Raad van de gemeente Venhuizen tot de instelling van een gemeentelijk Centrum voor OntwikkelingsSamenwerking. Hiertoe werd op 13 april 1994 de stichting COS-Venhuizen opgericht. De Fusie van de gemeenten Venhuizen en Drechterland in de nieuwe gemeente Drechterland op 1 januari 2006 was aanleiding om opnieuw na te denken over de doelstelling en hoe de gelederen, met name vanuit de oude gemeente Drechterland, zouden kunnen worden versterkt. In overleg met het gemeentebestuur werd besloten zich nog meer te richten op vergroting van de betrokkenheid in de gemeente en op ontwikkelingssamenwerking als een gemeenschappelijke zorg voor de wereld en zijn bewoners. De naam van de stichting werd veranderd in COS-Drechterland.

Eind 2008 riep de Gemeenteraad van Drechterland zich uit tot Millenniumgemeente en enkele maanden daarna werd het gemeentelijke Millennium Platform geïnstalleerd. Vanuit dit platform ontwikkelde zich een gemeentelijke Fairtrade groep.

In 2013 achtte de gemeente Drechterland het raadzaam dat het Millennium Platform, de Fairtrade groep en COS-Drechterland in één organisatie samen verder zouden gaan. De statuten van COS-Drechterland werden op de nieuwe situatie aangepast en ook de naam van het nieuwe samenwerkingsverband werd gewijzigd. Het werd de stichting Drechterland Mondiaal.

MISSIE

Onze missie is:

-inwoners en gemeentebestuur inspireren en activeren op het gebied van de ontwikkelingsproblematiek, Fairtrade, verantwoord leven en ondernemen en het mede realiseren van de door de Verenigde Naties vastgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen;

-inwoners in staat stellen mede-inwoners met een niet-Nederlandse culturele achtergrond te ontmoeten en met hen in gesprek te komen om meer begrip en respect voor elkaar te kweken.

We realiseren die missie door:

-het organiseren van activiteiten;

-het reglementeren, financieren en ondersteunen van binnen de stichting functionerende werkgroepen die een bijdrage leveren aan het realiseren van het doel van de stichting;

-het financieren en/of ondersteunen van groepen en personen die niet binnen de stichting functioneren maar die -naar het oordeel van het bestuur- gelijksoortige doelen nastreven;

-het adviseren van de bestuursorganen van de gemeente Drechterland.

Het werk van de stichting wordt financieel mogelijk gemaakt door een jaarlijkse subsidie van de gemeente Drechterland.

BESTUUR

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Sjaak Stuijt, voorzitter
Jaap Klasen, secretaris
Gerard van der Vliet, penningmeester
Elly Sjerps, algemeen lid

De bestuurlijke samenstelling komt tot stand door middel van voordrachten vanuit het zittende bestuur of vanuit de werkgroepen.

De stichting wordt door de gemeente Drechterland gesteund dor een subsidie.

De laatste jaren zijn de inkomsten duidelijk hoger dan de uitgaven en is het vermogen dus toegenomen. Het geld staat op een bankrekening.